welkom 9 privacy statement

privacy statement

Dordrecht, 1 april 2023

Stichting Voorlezen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy Regelement geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Stichting Voorlezen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy regelement;
  • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • je om toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bij inschrijving;
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door Stichting Voorlezen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
√ het organiseren van evenementen (zoals; voorleesfeestjes, voorlezen thuis en op school).
√ het versturen van nieuwsbrieven en informatie over komende evenementen.
√ het versturen van facturen.

Voor de eerdergenoemde doelstellingen vragen wij om de volgende persoonsgegevens:
√ voornaam
√ tussenvoegsel
√ achternaam
√ adresgegevens
√ geboortedatum
√ telefoonnummer 
√ e-mailadres 
√ (woon)adres 
√ akkoord VOG verklaring met afgifte datum (vrijwilligers en medewerkers van Stichting Voorlezen)

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn
Stichting Voorlezen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Bij stopzetten van de samenwerking met Stichting Voorlezen verwijderen wij je gegevens (na 1 jaar) uit onze systemen tenzij je op een andere manier verbonden wil blijven met Stichting Voorlezen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
− Alle personen die namens Stichting Voorlezen kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
− We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
− We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
− We testen en evalueren onze maatregelen.
− Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze vrijwilligers of medewerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Je kunt contact met ons opnemen voor het stellen van vragen, doorgeven van wijzigingen en het opzeggen van het deelnemerschap bij Stichting Voorlezen.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of je gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy.

Contact
Indien je na het doornemen van ons privacy regelement, of in algemene zin, hierover vragen hebt kun je contact met ons opnemen via e-mail info@voorlezen.org of per telefoon 06 – 413 623 09.