welkom 9 Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Artikel 1 | Partijen

1. Stichting Voorlezen: Stichting Voorlezen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61902187, gevestigd te Dordrecht aan de Binnen Walevest 177 (3311 AA), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Stichting Voorlezen:
Website: www.voorlezen.org
Email: info@voorlezen.org
Telefoonnummer: 06 – 41 36 23 09
Btw-identificatienummer: 854540088B01

3. Opdrachtgever: de (potentiële) klant van aangeboden producten en/of diensten van Stichting Voorlezen.

4. Deelnemer: de (minderjarige) natuurlijk perso(o)n(en) die deelneemt / deelnemen aan een Evenement of daaraan wens(t)(en) deel te nemen. Dit kan ook (wettelijke) vertegenwoordiger zijn, zoals voogd en/of ouders en/of natuurlijke persoon die gevolmachtigd is.

5. Evenement: een door of namens Stichting Voorlezen georganiseerd(e) moment(en) voor de verlening van de overeengekomen diensten.

6. Groeps- / in-company Evenement: een exclusief voor Opdrachtgever, eventueel op diens locatie, georganiseerd(e) Evenement(en).

Artikel 2 | Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle correspondentie, documentatie, (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen Stichting Voorlezen en Opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Stichting Voorlezen bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zal komen.

Artikel 3 | Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders schriftelijk door Stichting Voorlezen is aangegeven.

2. De prijsvormingsmethode die ten aanzien van de overeenkomst wordt gehanteerd bestaat uit een vast bedrag of regie. In het geval van een vast bedrag verricht Stichting Voorlezen hetgeen in de offerte is omschreven voor een vast bedrag. In het geval van regie geeft Stichting Voorlezen een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen). Afhankelijk van de daadwerkelijke leveringen komt dan een hoofdsom tot stand. De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, een onderdeel van regie, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. In het aanbod kunnen stelposten zijn opgenomen.

3. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere opdracht, tenzij anders is bepaald.

4. Alle opgaven door Stichting Voorlezen van de inhoud van de te gebruiken of te leveren goederen/diensten in de getoonde of verstrekte offertes, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Stichting Voorlezen.

5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Stichting Voorlezen.

6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Stichting Voorlezen een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Stichting Voorlezen, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

7. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van personeel en/of de bestelde producten en/of locatie aangegaan. Het effect van deze voorwaarden geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 4 | Uitvoering/levering door Stichting Voorlezen 

1. Stichting Voorlezen zal de overeenkomst naar zijn beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Stichting Voorlezen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Stichting Voorlezen uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

2. Stichting Voorlezen zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Opdrachtgever Stichting Voorlezen altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. De Opdrachtgever kan door het verstrijken van deze termijn niet de overeenkomst ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Partijen zullen zich na het verstrijken van deze termijn inspannen om de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren.

3. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Stichting Voorlezen de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Stichting Voorlezen dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening. Stichting Voorlezen mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Stichting Voorlezen zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).

4. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst en tenzij anders overeengekomen op leveringswijze ‘af magazijn’. In elk geval gaat het risico van verlies of waardevermindering van te leveren goederen op de Opdrachtgever over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van de klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

5. Stichting Voorlezen is gerechtigd tot verrichten van diensten in delen of fases. Bij het gedeeltelijk verrichten van de diensten is Stichting Voorlezen gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de Opdrachtgever te factureren en daarvan betaling te verlangen, alvorens gehouden te zijn tot een volgende te verrichten dienst.

6. Het staat Stichting Voorlezen vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

7. Indien een Deelnemer hinder of overlast oplevert of in redelijkheid wordt beoordeeld dat het waarschijnlijk is dat hij hinder of overlast op gaat leveren, zodanig dat – naar oordeel van Stichting Voorlezen – een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst door Stichting Voorlezen wordt belemmerd, kan Stichting Voorlezen de Deelnemer uitsluiten van verdere voorzetting van deelname. Alle daaruit voortvloeiende schade komt voor rekening van de Opdrachtgever en/of de Deelnemer zelf.

8. Stichting Voorlezen is te allen tijde gerechtigd de coach(es), consulent(en) of ander personeel die door haar met de verzorging van het Evenement is belast, te vervangen door een andere.

9. Indien Opdrachtgever wenst dat er specifieke onderwerpen of thema’s uitgesloten worden (in de uitvoering van de overeenkomst), behoort Opdrachtgever dit vóór het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te maken. Stichting Voorlezen vraagt voorafgaand geen actieve toestemming voor het bespreken van onderwerpen of thema’s. Indien er geen onderwerpen of thema’s uit worden gesloten door de Opdrachtgever, is Stichting Voorlezen niet verantwoordelijk voor de inhoud van die onderwerpen en/of thema’s.

Artikel 5 | Groeps-/In-company evenementen

1. Stichting Voorlezen heeft het recht het Evenement te annuleren indien minder dan het aantal benoemde Deelnemers zoals opgenomen in de offerte en/of inschrijfformulier zijn aangemeld.

2. De prijs van een Groeps / in-company Evenement is mede gebaseerd op het aantal Deelnemers aan het Evenement. Indien het aantal Deelnemers toeneemt, heeft Stichting Voorlezen het recht het totaalbedrag voor het Evenement evenredig te verhogen. Indien het Evenement minder Deelnemers kent dan oorspronkelijk begroot, geeft dit geen recht op verlaging van het totaalbedrag voor het Evenement en/of restitutie van betaalde gelden.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Stichting Voorlezen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stichting Voorlezen worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens en materialen niet tijdig aan Stichting Voorlezen zijn verstrekt, heeft Stichting Voorlezen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat Stichting Voorlezen de mogelijkheid heeft de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde apparatuur aan te sluiten op het lichtnet en een werkende en stabiele internetverbinding.

5. Opdrachtgever is gehouden Stichting Voorlezen onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

6. Opdrachtgever zorgt kosteloos voor een geschikte locatie voor de uitvoering van de werkzaamheden door Stichting Voorlezen. De geschiktheid van de locatie is ter uitsluitende beoordeling van Stichting Voorlezen.

7. Indien door Opdrachtgever niet wordt voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel heeft Stichting Voorlezen het recht het Evenement te annuleren zonder dat Opdrachtgever daartoe enig recht op restitutie van betaalde gelden toekomt.

Artikel 6 | Vervanging, wijziging, annulering en verplaatsen

1. Een Evenement, niet zijnde een Groeps- / in-company Evenement, kan tot 45 dagen voor de aanvangsdatum worden geannuleerd tegen een administratievergoeding van € 75,-, tot 30 dagen voor de aanvangsdatum worden geannuleerd tegen 50% van het initieel overeengekomen tarief en binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum worden geannuleerd tegen 75% van het initieel overeengekomen tarief. Een Evenement, zijnde een Groeps- / in-company Evenement, kan tot 60 dagen voor de aanvangsdatum worden geannuleerd tegen een administratievergoeding van € 75,-, tussen de 60 en 45 dagen voor de aanvangsdatum worden geannuleerd tegen 50% van het initieel overeengekomen tarief, tussen de 45 en 30 dagen voor de aanvangsdatum worden geannuleerd tegen 75% van het initieel overeengekomen tarief en binnen 30 dagen voor de aanvangsdatum worden geannuleerd tegen 100% van het initieel overeengekomen tarief.

2. Stichting Voorlezen is te allen tijde gerechtigd een door haar ingeschakelde trainer(s), coach(es) en begeleider(s) van het Evenement te vervangen door een andere.

3. Stichting Voorlezen is gerechtigd om het Evenement tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan het Evenement te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gebracht. Bij annulering als hier bedoeld zal Stichting Voorlezen het door Opdrachtgever betaalde bedrag restitueren.

4. In het geval de Deelnemer zelf verplaatst en/of annuleert, wordt dit gezien als een verplaatsing en/of wijziging van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stemt hier uitdrukkelijk mee in.

Artikel 7 | Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen Opdrachtgever ter zake uit de overeenkomst aan Stichting Voorlezen verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Opdrachtgever derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

3. De Opdrachtgever verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Stichting Voorlezen tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Opdrachtgever is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

4. Wanneer de Opdrachtgever in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Stichting Voorlezen alle benodigde medewerking te leveren waardoor Stichting Voorlezen weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Stichting Voorlezen de goederen kosteloos retour te zenden.

Artikel 8 | Verbintenissen van opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt Stichting Voorlezen in de gelegenheid het Evenement te (laten) uitvoeren en verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen. Hieronder wordt onder andere begrepen; ervoor zorgen dat Stichting Voorlezen tijdig kan beschikken over de voor het Evenement benodigde gegevens, waaronder, Deelnemersaantallen, informatie over eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen van de Deelnemer(s) en overige bijzonderheden ten aanzien van het Evenement of Deelnemer(s).

2. Indien de door Opdrachtgever verstrekte gegevens niet juist of accuraat blijken te zijn, heeft Stichting Voorlezen het recht de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen.

3. De Deelnemer is gehouden alle door Stichting Voorlezen en/of extern ingehuurde dienstverleners en begeleiders gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze verplichting door de Deelnemer(s) wordt nageleefd.

4. Opdrachtgever vrijwaart Stichting Voorlezen tegen alle aanspraken van Deelnemers en derden als gevolg van het niet naleven van de in dit artikel bedoelde verplichtingen door Deelnemers.

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stichting Voorlezen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stichting Voorlezen worden verstrekt. De Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe de Opdrachtgever deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Stichting Voorlezen zijn verstrekt, heeft Stichting Voorlezen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Opdrachtgever dient Deelnemer op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van Stichting Voorlezen door een kopie daarvan te verstrekken en Deelnemer dient zich daaraan te conformeren.

Artikel 9 | Prijzen en betaling

1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, verstuurt Stichting Voorlezen de bijbehorende factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van het Evenement.

2. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Stichting Voorlezen terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw.

3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Stichting Voorlezen is het Opdrachtgever niet toegestaan enige verplichting te verrekenen en/of op te schorten en/of bedragen daarop in te houden.

4. Door het niet deelnemen aan het Evenement / Groeps- / in-company Evenement vervalt de financiële verplichting jegens Stichting Voorlezen niet. Deelnemers hebben evenwel, in overleg met Stichting Voorlezen, de mogelijkheid om aan een andere Evenement deel te nemen.

5. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de aanbieding of offerte. Indien na aanvaarding van de aanbieding of offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, die buiten de invloedsfeer van Stichting Voorlezen vallen, zoals loonstijging, stijging van inkoopprijzen, regeringsmaatregelen (zoals sociale lasten, belasting, etc.), of waardevermindering van de Euro of andere valuta, is Stichting Voorlezen gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomst aan te passen.

Artikel 10 | Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting Voorlezen geen invloed kan uitoefenen. Hieronder is mede begrepen: (technische) storingen en andere belemmeringen bij toeleveranciers en te gebruiken software, internetstoringen, weersomstandigheden, ziekte of letsel bij, of overlijden van, begeleiders of overige aan Stichting Voorlezen verbonden personen en/of de door haar ingeschakelde derden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, brand op de locatie en overheidsmaatregelen. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Stichting Voorlezen opgeschort.

2. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor Stichting Voorlezen onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Stichting Voorlezen bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding of restitutie ontstaat.

3. Indien Stichting Voorlezen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

4. Indien een Evenement als gevolg van overmacht wordt geannuleerd, doch niet blijvend onmogelijk is, kan het Evenement worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Artikel 11 | Garantie en aansprakelijkheid

1. Stichting Voorlezen geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig resultaat van het Evenement.

2. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is Stichting Voorlezen bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.

3. Mocht Stichting Voorlezen onverwijld jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Stichting Voorlezen gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, maar te allen tijde (ook als er geen verzekering is waarop een aanspraak kan worden gemaakt) tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%.

4. Aansprakelijkheid van Stichting Voorlezen omvat nooit gevolgschade en, behoudens opzet of grove schuld, evenmin zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

5. Opdrachtgever vrijwaart Stichting Voorlezen voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Stichting Voorlezen heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuist, onvolledig of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

6. Indien Opdrachtgever schade lijdt moet dit binnen 3 dagen aan Stichting Voorlezen worden gemeld. Daarbij is Opdrachtgever verplicht alles te doen dat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Stichting Voorlezen tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.

Artikel 12 | Geheimhouding en overname van medewerkers

1. Stichting Voorlezen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij ten behoeve of als gevolg van de overeenkomst hebben verkregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot verstrekking of openbaarmaking van de informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de betreffende informatie.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Stichting Voorlezen, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en tot één (1) jaar daarna (ingehuurd) personeel, aangesloten vrijwilligers, verbonden personen en/of medewerkers van Stichting Voorlezen in dienst te nemen of over indiensttreding te onderhandelen en/of werkzaamheden/dienstverlening die Stichting Voorlezen verricht met en/of door hen ((ingehuurd) personeel, aangesloten vrijwilligers, verbonden personen en/of medewerkers van Stichting Voorlezen) te verrichten.

4. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, is Opdrachtgever Stichting Voorlezen een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding, onverminderd het recht op vergoeding van feitelijk geleden schade.

Artikel 13 | Verwerking van persoonsgegevens

1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat Stichting Voorlezen persoonsgegevens van Deelnemers verwerkt. Door het sluiten van de overeenkomst stemt Opdrachtgever in met de verwerking van de persoonsgegevens door Stichting Voorlezen en haar sub-verwerkers.

2. Stichting Voorlezen zal de persoonsgegevens van Deelnemers alleen in opdracht van Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke, en uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten, verwerken.

Artikel 14 | Beëindiging van de overeenkomst

1. Stichting Voorlezen heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

A. Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Voorlezen ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

B. Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Stichting Voorlezen verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid, is Opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

Artikel 15 | Wijzigingen van de algemene voorwaarden

In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Stichting Voorlezen zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

Artikel 16 | Forum, rechtskeuze- en overdracht van rechten

1. Stichting Voorlezen is bevoegd haar rechten en plichten onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Stichting Voorlezen.

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis eveneens Nederlands recht van toepassing.

3. Indien tussen partijen een geschil ontstaat voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst is de rechter in het arrondissement waarin Stichting Voorlezen haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen. Indien tussen partijen een geschil ontstaat omtrent een niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement waarin Stichting Voorlezen haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen.

© Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies
www.bleijerveldjuridischadvies.nl